- Kế hoạch số: 60/KH-SLĐTBXH v/v phát động và triển khai phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng, chống Covid-19” của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Văn bản liên quan