- Kế hoạch số:1963/KH-SGDĐT v/v Phát động chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sẵn sàng cho năm học mới 2022 - 2023 trong ngành Giáo dục tỉnh Khánh Hòa
Văn bản liên quan