- Kế hoạch số: 1563/KH-SGDĐT v/v Tuyên truyền về chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản liên quan