- Hướng dẫn số:1533/HD-SGDĐT v/v Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian công tác đến tuổi nghỉ hưu đối với cán bộ quản lý các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
Văn bản liên quan