- Công văn số: 1562/SGDĐT-VP v/v tuyên truyền tình trạng suy giảm rạn san hô ở Hòn Mun và Vịnh Nha Trang
Văn bản liên quan