- Công văn số: 1555/SGDĐT-VP v/v tuyên truyền tham gia Cuộc thi ảnh "Check in Nha Trang, Khánh Hòa" trên Trang fanpage Cổng Thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Văn bản liên quan