- Kế hoạch số: 5225/KH-UBND v/v Tuyên truyền về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2022-2025,định hướng đến năm 2030
Văn bản liên quan