- Kế hoạch số: 3425/KH-BCĐ v/v thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh Khánh Hòa năm 2022
Văn bản liên quan