- Báo cáo số: 3155/BC-BCĐ (CAT) v/v tình hình, kết quả công tác phòng, chống ma túy 06 tháng đầu năm và phương hướng trọng tâm công tác 06 tháng cuối năm 2022
Văn bản liên quan