Trường PT Hermann Gmeiner Nha Trang xin thông báo thanh lý xe ô tô của trường, Biển kiểm soát: 79C-0883