Trong 02 ngày 26 và 27/11/2020, lãnh đạo nhà trường tiếp tục giao cho Đoàn trường trách nhiệm phối cùng với Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Khai Minh thực hiện việc giảng dạy chương trình kỹ năng sống đối với các lớp đầu cấp học của nhà trường.

        Thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, cam kết của nhà trường đối với chương trình học của học sinh các lớp đầu cấp; trong đó xác định vai trò trang bị các kỹ năng mềm, kỹ năng sống cho học sinh là một trong những yếu tố cần thiết.
️        Trong 02 ngày 26 và 27/11/2020, lãnh đạo nhà trường tiếp tục giao cho Đoàn trường trách nhiệm phối cùng với Trung tâm giáo dục kỹ năng sống Khai Minh thực hiện việc giảng dạy chương trình kỹ năng sống đối với các lớp đầu cấp học của nhà trường. Cụ thể triển khai:
                + Khối lớp 1: Kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục.
                + Khối lớp 6: Kỹ năng quản lý cảm xúc và giải quyết xung đột.
                + Khối lớp 10: Kỹ năng đặt mục tiêu.
        Tham gia chương trình học các em rất hào hứng, tiếp nhận được nhiều kiến thức bổ ích phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của mình. Đây là chương trình học sẽ được nhà trường triển khai thường xuyên theo định kỳ hàng tháng và mở rộng ra các khối lớp học khác.