Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/5/2020, Chi bộ Trường PT. Hermann Gmeiner Nha Trang đã tiến hành Đại hội chi bộ lần VI nhiệm kỳ 2020 – 2022.

        Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và  Hướng dẫn số:  346-HD/ĐBLĐTBXH  ngày 24/12/2019 của BCH Đảng Bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022 và công văn số 86-CV/ĐBLĐTBXH ngày 05/5/2020 của BCH Đảng Bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2020-2022; vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 23/5/2020, Chi bộ Trường PT. Hermann Gmeiner Nha Trang đã tiến hành Đại hội chi bộ lần VI nhiệm kỳ 2020 – 2022.

        Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Đổi mới”, đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020; Phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022 và Báo cáo kiểm điểm vai trò của Chi ủy nhiệm kỳ 2018 - 2020. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

        Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Chi ủy mới cho nhiệm kỳ 2020 – 2022 theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả có 3 đồng chí trúng cử, gồm:

                1) Đ/c Mai Lê Thủy - Bí thư Chi bộ;

                2) Đ/c Nguyễn Thị Thương Hiền - Phó bí thư Chi bộ;

                3) Đ/c Lương Thị Thúy Nga - Chi ủy viên.

        Các đồng chí tham gia Chi ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt.

        Các đồng chí trong Chi ủy cũng thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ, trước hết là lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2019-2020, góp phần xây dựng Chi bộ Trường trong sạch vững mạnh, Nhà trường phát triển.

        Đại hội kết thúc lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày./.