Hôm nay, trong không khí rạo rực đón mùa xuân mới Tân Sửu 2021, trong niềm vui, phấn khởi, tự hào chào mừng Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công tốt đẹp, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta long trọng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2021).

            Thực tiễn khẳng định, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là mốc son chói lọi trên hành trình giữ nước, xây dựng và phát triển đất nước của nhân dân ta. Đảng ta ra đời là bước ngoặt tất yếu của lịch sử, là kết quả phát triển của phong trào công nhân và phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác - Lê-nin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đặt nền móng. Có Đảng lãnh đạo, nhân dân ta triệu người như một, đồng sức, đồng lòng tạo nên sức mạnh to lớn, đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua muôn trùng sóng gió đến bến bờ vinh quang. Đó là thắng lợi vẻ vang của Cách mạng Tháng Tám năm 1945; thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp năm 1954, thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975, thống nhất non sông, đất nước cùng tiến bước trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đặc biệt là trong 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, dẫu trong muôn vàn khó khăn, thách thức, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung sức, đồng lòng đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

 

            Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc. Nhìn lại chặng đường đã qua, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng ta, chúng ta thêm trân trọng, quyết tâm gìn giữ những thành quả to lớn của cách mạng. Chúng ta thêm một lần khắc ghi sự cống hiến, hy sinh anh dũng của nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên, đồng bào, đồng chí vì mục tiêu lý tưởng của Đảng; bày tỏ sự biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Lịch sử đã khẳng định, sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Mặt khác, chính trong quá trình gánh vác sứ mệnh nặng nề mà vô cùng vinh quang đó, Đảng ta không ngừng rèn luyện, đã tích lũy, đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang, hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà dân tộc, nhân dân giao phó. 

            Chào xuân mới! Với những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng rất đáng tự hào; chào mừng kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng; thêm một kỳ Đại hội của Đảng thành công tốt đẹp, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ tạo được dấu ấn nổi bật, mà còn góp phần củng cố niềm tin, tạo động lực mới, khí thế mới để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, tận dụng thời cơ, thực hiện thắng lợi mục tiêu Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra; chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đưa đất nước bước vào một thời kỳ phát triển mới. Chúng ta không chủ quan, thỏa mãn với những kết quả, thành tựu đã đạt được, vì mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ của năm 2021 và nhiệm kỳ tới là rất cao, trong khi đất nước ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

            Những ngày này, không khí vui mừng, phấn khởi đang lan tỏa khắp cả nước, ý Đảng và lòng dân hòa quyện. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta cùng chung sức, đồng lòng quán triệt, triển khai thực hiện thật tốt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Phát huy cao độ truyền thống yêu nước và cách mạng, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, sự nỗ lực phấn đấu kiên cường, sáng tạo của toàn dân, của các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế là nhân tố quan trọng đối với sự phát triển đất nước. Chúng ta quyết tâm tập trung xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh. Trước hết, các cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt sâu sắc các văn kiện Đại hội, dồn sức xây dựng triển khai chương trình hành động, khơi dậy phong trào thi đua yêu nước tạo sức lan tỏa mạnh mẽ với những việc làm thiết thực, hiệu quả trong các tầng lớp nhân dân; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ nặng nề đang đặt ra và sự tin tưởng, kỳ vọng của nhân dân.

            Với bề dày kinh nghiệm, truyền thống vẻ vang hơn 90 năm của Đảng, với đường lối đúng đắn, hợp quy luật, hợp lòng dân; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khát vọng vươn lên mãnh liệt và ý chí, quyết tâm chính trị cao, đất nước ta nhất định sẽ lập nên những kỳ tích phát triển mới, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, thực hiện thành công tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và ước vọng của toàn dân tộc.

Theo Báo NHÂN DÂN