Vào ngày 23 tháng 6 năm 1919, Hermann Gmeiner sinh ra trong một cộng đồng nhỏ Alberschwende thuộc bang Vorarlberg của Áo trong một gia đình nông dân có vài người con. Anh mất mẹ từ năm 5 tuổi. Chị cả Elsa của anh đảm nhận việc chăm sóc lũ trẻ. Bản thân Gmeiner nói rằng cái chết sớm của mẹ anh - “không có gì ngoài sự trống trải nơi bà đã đứng” - đã chuẩn bị cho việc thành lập Làng trẻ em SOS.
----------------
On 23 June 1919, Hermann Gmeiner was born in the small community of Alberschwende in the Austrian state of Vorarlberg to a farming family with several children. He lost his mother at the age of five. His oldest sister Elsa took over the care of the children. Gmeiner himself said that the early death of his mother - “there was nothing but emptiness where she had stood” - prepared the way for his founding of SOS Children’s Villages.
Photo: Hermann Gmeiner with a girl from Ecuador - Photo: SOS
Trong Thế chiến thứ hai, Gmeiner là một người lính trong quân đội Đức và phục vụ ở Phần Lan, Nga và Hungary. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông hoàn thành giấy chứng nhận nghỉ học và bắt đầu theo học ngành y. Tuy nhiên, đồng thời, anh ấy ngày càng cống hiến hết mình để làm việc với tuổi trẻ. Số phận của nhiều trẻ mồ côi trong chiến tranh và trẻ em bị đọa đày, cũng như điều kiện lúc đó ở các nhà trẻ, trại trẻ mồ côi và cái gọi là trường giáo dưỡng đã chạm vào những trải nghiệm của chính anh khi còn nhỏ và khi là một người lính ngoài mặt trận.
---------------
During World War II, Gmeiner was a soldier in the German army and served in Finland, Russia and Hungary. After the end of the war, he completed his school-leaving certificate and began studying medicine. At the same time, however, he dedicated himself increasingly to working with youth. The fate of many war orphans and uprooted children, as well as the conditions at the time in children’s homes, orphanages and so-called reform schools touched on his own experiences both as a child and as a soldier on the front.
Photo: Hermann Gmeiner with a little boy from Imst - Photo: SOS
Theo ý kiến ​​của ông, các cơ sở giáo dục ngày nay không đáp ứng được nhu cầu của trẻ em và thanh niên có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Những cơ sở này là phi cá nhân và được tiến hành theo cách thức độc đoán, hướng tới kỷ luật và sự khuất phục. Gmeiner tin rằng câu trả lời thích hợp duy nhất cho sự mất mát của gia đình là nuôi dạy đứa trẻ trong một môi trường giống với một gia đình thực tế nhất có thể. Người mẹ SOS và sự hiện diện thường xuyên của cô ấy với tư cách là phụ huynh có tầm quan trọng trung tâm. Mô hình Làng trẻ em SOS giả định ở dạng cụ thể.
-------------
In his opinion, the institutions of the day in no way met the needs of children and youths who came from difficult family situations. These facilities were impersonal and conducted in an authoritarian manner, oriented towards discipline and subjugation. The only proper answer to the loss of the family, Gmeiner believed, was to raise the child in an environment that resembled an actual family as closely as possible. The SOS mother and her constant presence as a parent was of central importance. The SOS Children’s Village model assumed concrete form.
Photo: Hermann Gmeiner with an SOS mother from Bakoteh, Gambia - Photo: SOS 
Cùng với bạn bè, Hermann Gmeiner thành lập hiệp hội Societas Socialis (SOS) vào năm 1949. Sau đó, ông đổi tên nó thành SOS-Kinderdorf và nó được biết đến trong tiếng Anh là SOS Children’s Villages. Cũng trong năm đó, đối mặt với sự phản đối lớn từ giới công, tư và giáo sĩ, Hermann Gmeiner đã tìm cách đặt nền móng cho ngôi nhà gia đình đầu tiên ở Imst, một ngôi làng thuộc bang Tyrol của Áo. Anh đã đầu tư số tiền tiết kiệm ít ỏi của mình làm vốn cho dự án tiên phong này. Nhờ hoạt động gây quỹ không mệt mỏi và ngày càng chuyên nghiệp, cũng như nỗ lực hết mình trong việc xây dựng tình đoàn kết trong xã hội dân sự, anh ấy đã có thể thu hút được ngày càng nhiều người ủng hộ.
--------------
Together with friends, Hermann Gmeiner founded the association Societas Socialis (SOS) in 1949. He later renamed it to SOS-Kinderdorf and it became known in English as SOS Children’s Villages. In the same year, facing massive resistance from public, private and clerical circles, Hermann Gmeiner managed to lay the cornerstone for the first family house in Imst, a village in the Austrian state of Tyrol. He invested his own meagre savings as capital in this pioneering project. Thanks to his tireless and increasingly professional fundraising, as well as intensive efforts at building solidarity in civil society, he was able to win over more and more supporters.
Photo: Herman Gmeiner at the SOS Children's Village in Imst, Austria - Photo: SOS 
Vào ngày 24 tháng 12 năm 1950, năm đứa trẻ mồ côi đầu tiên, những người vừa mới mất cha mẹ, đã chuyển đến Imst với người mẹ SOS của chúng. Đến năm 1951, đã có 45 trẻ em sống trong Làng trẻ em SOS đầu tiên. Dần dần, Gmeiner và các đồng nghiệp của mình đã có thể thiết lập và quốc tế hóa mô hình Làng trẻ em SOS như một điển hình trong việc chăm sóc trẻ em thay thế. Hơn hết, đó là những phụ nữ mạnh mẽ và tự tin, những người đã tận tâm trong giai đoạn đầu của Làng trẻ em SOS và hỗ trợ Gmeiner.
---------------
On 24 December 1950, the first five orphans, who had lost their parents recently before, moved into Imst with their SOS mother. By 1951, there were already 45 children living in the first SOS Children’s Village. Gradually, Gmeiner and his colleagues were able to establish and internationalise the SOS Children’s Village model as an exemplar in alternative child care. Above all, it was the strong and confident women who were committed to the early phases of SOS Children’s Villages and supported Gmeiner.
Photo: One of the first SOS families in Imst, Austria - Photo: SOS
Gmeiner được truyền cảm hứng và thúc đẩy bởi niềm tin rằng mọi trẻ em đều có quyền tuyệt đối để cảm thấy an toàn và được yêu thương, bất kể chúng sống ở đâu, bất kể nguồn gốc, đức tin hay tiểu sử của chúng. Gmeiner tin rằng một xã hội mà ở đó trẻ em mồ côi bị bỏ rơi gấp đôi và những nhu cầu đặc biệt của chúng bị bỏ qua không phải là công bình cũng như nhân đạo. Anh ấy đã nói một cách không mệt mỏi về sức mạnh phổ quát của sự đoàn kết và tình yêu thương như một công cụ hòa bình: “Tôi tin rằng thế giới ngày mai sẽ không nguy hiểm nếu chúng ta yêu nhau trong tương lai nhiều hơn chúng ta ngày hôm nay.”
------------
Gmeiner was inspired and motivated by the conviction that every child has an absolute right to feel secure and loved, regardless of where he or she lives, no matter what his or her origins, faith or biography. Gmeiner believed that a society in which orphaned children are doubly abandoned and their special needs ignored is neither just nor humane. He spoke tirelessly of the universal power of togetherness and of love as an instrument of peace: “I believe that the world of tomorrow will not be dangerous if we love each other more in future than we do today.”
Photo: Hermann Gmeiner with children from Chaimávida, Chile - Photo: SOS
Trong những năm 1950, các hiệp hội và dự án của Làng trẻ em SOS đã được bắt đầu ở Pháp, Đức và Ý. Năm 1960, tổ chức bảo trợ “Làng trẻ em SOS Quốc tế” được thành lập. Vào những năm 1960, Làng trẻ em SOS đã lan rộng ra ngoài biên giới của Châu Âu. Làng trẻ em SOS ở Daegu, Hàn Quốc là địa điểm đầu tiên bên ngoài châu Âu. Để tài trợ cho nó, Gmeiner đã bắt đầu một đợt gây quỹ mang tính đổi mới cho thời đại của nó. Với một đô la, người ta có thể mua được một hạt gạo. Chiến dịch là một thành công đáng kinh ngạc.
------------
In the 1950s, SOS Children’s Villages associations and projects were started in France, Germany and Italy. In 1960, the umbrella organisation “SOS Children’s Village International” was founded. In the 1960s, the SOS Children’s Villages spread beyond the borders of Europe. The SOS Children’s Village in Daegu in South Korea was the first location outside of Europe. To finance it, Gmeiner started a fundraising drive that was innovative for its time. For one dollar, people could buy a grain of rice. The campaign was a sensational success.
Photo: Hermann Gmeiner with children from Daegu, South Korea – Photo: SOS 
Trong những năm tiếp theo, Làng trẻ em SOS được thành lập ở Châu Phi và Châu Mỹ. Các dịch vụ xã hội được mở rộng bao gồm chăm sóc thanh niên, trường học, nhà trẻ, trung tâm đào tạo, trung tâm xã hội và y tế. Gmeiner đã đi khắp thế giới không mệt mỏi. Anh ấy đã quảng cáo và đấu tranh cho Làng trẻ em SOS, đưa các hiệp hội Làng trẻ em SOS thành một mạng lưới toàn cầu, hỗ trợ các bà mẹ và nhân viên SOS, thu hút sức mạnh từ những tương tác trực tiếp của anh ấy với trẻ em.
---------------
In the following years, SOS Children’s Villages were founded in Africa and America. Social services were expanded to include youth care, schools, nursery schools, training centres, social and medical centres. Gmeiner travelled around the world tirelessly. He advertised and fought for SOS Children’s Villages, bringing the SOS Children’s Villages associations into a global network, supported SOS mothers and employees, drawing strength from his direct interactions with the children.
Photo: Hermann Gmeiner travelling – Photo: SOS
Hermann Gmeiner và Làng trẻ em SOS là một và giống nhau. Anh ấy đã dành riêng cho công việc của cuộc đời mình. Ông đã tiếp xúc với các nguyên thủ quốc gia và thủ tướng, gặp gỡ các vị vua và hoàng hậu, và kết bạn đặc biệt như Đức Đạt Lai Lạt Ma. Ông đã nhiều lần được đề cử cho giải Nobel Hòa bình. Tuy nhiên, trong phân tích cuối cùng, ông luôn tập trung vào những gì mọi người làm để phục vụ người khác, và những gì có thể đến từ tình yêu đối với người khác. Đối với ông, cách thức mà trẻ em lớn lên đã trở thành câu hỏi quan trọng của đời sống xã hội.
------------
Hermann Gmeiner and the SOS Children’s Villages are one and the same. He was dedicated exclusively to his life’s work. He dealt with heads of state and prime ministers, met with kings and queens, and made special friends such as the Dalai Lama. He was nominated several times for the Nobel Peace Prize. Yet in the final analysis he always focused on what people do to serve others, and on what can come of love for others. For him the way in which children grow up became the cardinal question of social life.
Photo: Hermann Gmeiner meeting with the Dalai Lama in 1982 – Photo: Alexander Gabriel
Trong những năm cuối đời, Gmeiner ngày càng tự hỏi liệu hòa bình có khả thi và có thể sống được hay không. Ông quan sát sự phát triển chính trị và kinh tế với sự lo lắng ngày càng tăng, ủng hộ nhân loại và quan tâm đến nhau. Anh đặt tất cả hy vọng vào những người mẹ SOS, vì trong tâm hồn anh bình yên bắt đầu từ những đứa trẻ.
----------------
In the last years of his life, Gmeiner wondered more and more whether peace is feasible and liveable. He observed political and economic developments with increasing worry, advocating humanity and caring togetherness. He placed all of his hope in the SOS mothers, because in his mind peace begins with the children.
Photo: Gmeiner with children from Saigon (Ho-Chi-Minh City) in 1968 – Photo: SOS
Gmeiner đã sắp xếp quyền kế vị của mình đủ sớm, truyền lại nhiệm kỳ tổng thống vào năm 1985 cho Helmut Kutin. Khi Hermann Gmeiner qua đời vào ngày 26 tháng 4 năm 1986, có 233 Làng trẻ em SOS ở 85 quốc gia. Theo nguyện vọng của mình, Gmeiner được chôn cất tại Làng trẻ em SOS ở Imst.
------------
Gmeiner arranged his succession early enough, passing along the presidency in 1985 to Helmut Kutin. When Hermann Gmeiner died on 26 April 1986, there were 233 SOS Children’s Villages in 85 countries. In accordance with his wishes, Gmeiner was buried at the SOS Children’s Village in Imst.
Photo: Hermann Gmeiner looking down at his home village Alberschwende – Photo: Alexander Gabriel