Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và  Hướng dẫn Số:  267 - HD/ĐBLĐTBXH  ngày 06/12/2017 của Đảng Bộ Sở Lao động – Thương binh và  Xã hội tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 15g00 ngày 15/3/2018, Chi bộ Trường PT. Hermann đã tiến hành Đại hội chi bộ lần V nhiệm kỳ  2018 – 2020.  

 

Thực hiện theo quy định của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và  Hướng dẫn Số:  267 - HD/ĐBLĐTBXH  ngày 06/12/2017 của Đảng Bộ Sở Lao động – Thương binh và  Xã hội tỉnh Khánh Hòa, vào lúc 15g00 ngày 15/3/2018, Chi bộ Trường PT. Hermann đã tiến hành Đại hội chi bộ lần V nhiệm kỳ  2018 – 2020.

Đại hội đã thảo luận, thông qua Báo cáo kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2017; Phương hướng, nhiệm vụ của chi bộ nhiệm kỳ 2018 - 2020 và Báo cáo kiểm điểm vai trò của Chi ủy nhiệm kỳ 2015-2017. Các báo cáo đều đã đánh giá nghiêm túc những mặt làm được, chỉ ra những tồn tại cần khắc phục trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đại hội cũng đã tiến hành bầu ra Chi ủy mới cho nhiệm kỳ 2018 – 2020 theo đúng Quy chế bầu cử trong Đảng. Kết quả có 3 đồng chí trúng cử, gồm:

1) Đ/c Lưu Thị Minh Hồng - Bí thư Chi bộ;

2) Đ/c Mai Lê Thủy - Phó bí thư Chi bộ;

3) Đ/c Nguyễn Thị Thương Hiền - Chi ủy viên.

Các đồng chí tham gia Chi ủy nhiệm kỳ mới đều đáp ứng các tiêu chuẩn chung của cán bộ: Có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, có lối sống lành mạnh, có tinh thần đoàn kết và xây dựng tập thể tốt; nhiệt tình và có đủ điều kiện, thời gian hoạt động công tác đảng; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tổ chức, điều hành và quản lý hoạt động của đơn vị thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ được giao đạt kết quả tốt.

Các đồng chí trong Chi ủy cũng thể hiện rõ quyết tâm cao trong triển khai các công việc sau đại hội, tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, trí tuệ để lãnh đạo chi bộ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đặt ra trong cả nhiệm kỳ, trước hết là lãnh đạo chi bộ hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017-2018, góp phần xây dựng Chi bộ Trường trong sạch vững mạnh, Nhà trường phát triển. 

Đại hội kết thúc lúc 17h30 cùng ngày.

Sau đâu là một số hình ảnh trong đại hội

Hình ảnh và bài viết: Thầy Mai Lê Thủy - Cô Nguyễn Thị Thương Hiền
Danh sách trích ngang chi ủy Nhiệm kỳ 2018 - 2020