LỚP 3B - THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ TẠI BÁCH HÓA XANH