[ĐOÀN TN] LỄ KẾ NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI NĂM HỌC 2020-2021