THÔNG TIN NHÂN SỰ
TỔ TIỂU HỌC
 
Ảnh
Thông tin cá nhân

 

 
Họ tên: Lương Thị Thúy Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 28/05/1978
Nơi sinh: Thanh Hóa
Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Tiểu học-GV Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học SP Hà Nội
Họ tên: Phạm Thị Quỳnh Hoa
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/06/1976
Nơi sinh: Nghệ An
Chức vụ: Tổ Phó Tổ Tiểu học-GV Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học Huế
Họ tên: Hà Lệ Huyền
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/04/1980
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học Huế
Họ tên: Đào Thị Phương Loan
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 06/02/1979
Nơi sinh: Hà Tĩnh
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học Huế
Họ tên: Lương Huyền Kim Duyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/12/1978
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học Huế
Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/05/1982
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học Huế
Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Trang
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 26/05/1980
Nơi sinh: Hà Nội
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học Huế
Họ tên: Hoàng Mỹ Thanh Bình
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 23/06/1975
Nơi sinh: Thừa Thiên Huế
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học Huế
Họ tên: Nguyễn Trần Ngọc Linh
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 01/01/1992
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: Đại Học Khánh Hòa
Họ tên: Nguyễn Thị Minh Hương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 19/02/1980
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Tiểu học
Trình độ CM: Đại Học
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: 
Họ tên: Trần Thị Nguyên
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 27/12/1991
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Thể Dục
Trình độ CM: Cao Đẳng
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: 
Họ tên: Triệu Phan Bạch Nga
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 21/03/1969
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh
Trình độ CM: Cao Đẳng
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: 
Họ tên: Lê Thị Thu Phương
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 24/02/1982
Nơi sinh: Tuyên Quang
Chức vụ: Giáo viên Mỹ thuật
Trình độ CM: Cao Đẳng
Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học
Trường Đào tạo: 

 

Họ tên: Trần Thị Thu Hằng
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 08/06/1993
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Tin học
Trình độ CM: Cao Đẳng
Chuyên ngành ĐT: SP Hóa - Tin
Trường Đào tạo: Đại Học Khánh Hòa
Họ tên: Nguyễn Ngọc Diễn
Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 15/11/1997
Nơi sinh: Khánh Hòa
Chức vụ: Giáo viên Âm nhạc
Trình độ CM: Cao đẳng
Chuyên ngành ĐT: SP Âm nhạc
Trường Đào tạo: Đại học Khánh Hòa