THÔNG TIN NHÂN SỰ

TỔ TIỂU HỌC

 

Ảnh

Thông tin cá nhân

Họ tên: Lương Thị Thúy Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/05/1978

Nơi sinh: Thanh Hóa

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ Tiểu học-GV T.học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học SP Hà Nội

Điện thoại liên lạc: 0979 417 676

Email: ngaluong78@gmail.com

 

Họ tên: Hà Lệ Huyền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/04/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại liên lạc: 01683 125 495

Email: halehuyen16@gmail.com

 

Họ tên: Phạm Thị Quỳnh Hoa

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/06/1976

Nơi sinh: Nghệ An

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại liên lạc: 0985 744 525

Email: quynhhoa.hg.1976@gmail.com

 

Họ tên: Đào Thị Phương Loan

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 06/02/1979

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại liên lạc: 0908 621 979

Email: daophuongloan79@gmail.com

 

Họ tên: Lương Huyền Kim Duyên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/12/1978

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại liên lạc: 0905 089 944

Email: duyenlhk@gmail.com

 

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/05/1982

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại liên lạc: 0914 085 734

Email: ngocanh275hg@gmail.com

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Trang

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 26/05/1980

Nơi sinh: Hà Nội

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại liên lạc: 0915 830 045

Email: thanhtrang.hermann@gmail.com

 

Họ tên: Hoàng Mỹ Thanh Bình

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/06/1975

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học Huế

Điện thoại liên lạc: 0982 500 454

Email: binhbinh75@gmail.com

 

Họ tên: Nguyễn Trần Ngọc Linh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/1992

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: Đại Học Khánh Hòa

Điện thoại liên lạc: 0987 571 904

Email: ngoclinhnguyen111992@gmail.com

 

Họ tên: Nguyễn Thị Minh Hương

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 19/02/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tiểu học

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiểu học

Trường Đào tạo: 

Điện thoại liên lạc: 0986 642 669

Email: 

 

Họ tên: Trần Thị Nguyên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/12/1991

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Thể Dục

Trình độ CM: Cao Đẳng

Trình độ chính trị:

Điện thoại liên lạc: 0935749995

Email: thinguyentranc1@gmail.com

 

Họ tên: Triệu Phan Bạch Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/03/1969

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ CM: Cao Đẳng

Trình độ chính trị:

Điện thoại liên lạc: 0982557372

Email: trieubachnga@yahoo.com

 

Họ tên: Lê Thị Thu Phương

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 24/02/1982

Nơi sinh: Tuyên Quang

Chức vụ: Giáo viên Mỹ thuật

Trình độ CM: Cao Đẳng

Trình độ chính trị:

Điện thoại liên lạc: 0372715962

Email: lethithuphuongtq82@gmail.com