THÔNG TIN NHÂN SỰ

TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI

 

Ảnh

Thông tin cá nhân

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thương Hiền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/04/1977

Nơi sinh:

Chức vụ: Tổ Trưởng Tổ KHXH-GV Văn

Trình độ CM: Thạc sĩ

Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn

Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Đào Thị Bịch Thảo

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/06/1983

Nơi sinh:

Chức vụ: Giáo viên Ngữ Văn

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn

Trường Đào tạo:

 

 

Họ tên: Hoàng Thị Phương Lan

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/02/1987

Nơi sinh:

Chức vụ: Giáo viên Ngữ Văn

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn

Trường Đào tạo:

 

 

Họ tên: Trần Thị Quyên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/11/1991

Nơi sinh:

Chức vụ: Giáo viên Ngữ Văn

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Ngữ Văn

Trường Đào tạo:

 

 

 

Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/07/1979

Nơi sinh:

Chức vụ: Giáo viên Lịch Sử

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Lịch Sử

Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Vũ Thị Tâm

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/11/1986

Nơi sinh:

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiếng Anh

Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Ngô Thị Như Phượng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 07/06/1993

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ CM: Đại học

Chuyên ngành ĐT: SP Tiếng Anh

Trường Đào tạo:

 

Họ tên: Cao Huỳnh Trâm

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 05/06/1997

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ CM: Cao Đẳng

 

Họ tên: Hà Thị Hương Hoa

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/11/1985

Nơi sinh: Hà Tĩnh

Trình độ CM: Cao Học

Họ tên: Nguyễn Thị Trang

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/10/1986

Nơi sinh: Quảng Ninh

Chức vụ: Giáo viên Tiếng Anh

Trình độ CM: Đại Học

Trình độ chính trị: Sơ cấp