THÔNG TIN NHÂN SỰ TỔ HÀNH CHÍNH

Ảnh

Thông tin cá nhân

Họ tên: Võ Thị Trâm

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/02/1975

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: nhân viên Giáo vụ – Thư kí HĐ

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Tiếng Anh

Trường ĐT: Đại Học Đà Lạt

Email: vttram.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Lê Thị Mai Tuyết

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/03/1979

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: nhân viên Kế Toán

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: KT-TC

Trường ĐT: Đại Học Kinh Tế TP. Hồ Chí Minh

Email: lemaituyet1979@yahoo.com

 

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Phượng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 29/08/1981

Nơi sinh: Gia Lai

Chức vụ: nhân viên Thủ quỹ

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Sinh KT

Trường ĐT: Đại Học Qui Nhơn

Email: phuongnguyen530@gmail.com

 

Họ tên: Nguyễn Tiến Phát

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/04/1994

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Tổng Phụ trách Đội - Bí thư Đoàn trường

Trình độ CM: Cao đẳng

Chuyên ngành ĐT: Cử nhân Lịch sử - CTĐ

Trường ĐT: CĐSP Nha Trang

Email: nguyentienphat94@gmail.com

 

Họ tên: Đặng Kim Hồng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/12/1978

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Nhân viên sửa chữa CSVC

 

Họ tên: Nguyễn Hồng Cương

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/10/1955

Nơi sinh: Hải Dương

Chức vụ: nhân viên Bảo vệ

 

Họ tên: Nguyễn Văn Nam

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/06/1966

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: nhân viên Bảo vệ

 

Họ tên: Huỳnh Đức Hoan

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/1/1965

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: nhân viên Bảo vệ

 

Họ tên: Phùng Thị Hòa

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/08/1976

Nơi sinh: Quảng Bình

Chức vụ: Nhân viên vệ sinh

 

Họ tên: Đỗ Thị  Thu

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/12/1976

Nơi sinh: Hải Dương

Chức vụ: Nhân viên vệ sinh

 

Họ tên: Phan Thị Thanh Nhàn

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/02/1969

Nơi sinh: Hà Nội

Chức vụ: Nhân viên vệ sinh