THÔNG TIN NHÂN SỰ CHI BỘ

Khóa VII, nhiệm kỳ 2022 - 2025

 

Ảnh

Thông tin cá nhân

 

Họ tên: Mai Lê Thủy

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/10/1981

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Bí thư Chi bộ

Trình độ CM: Đại Học

Trình độ chính trị: Trung cấp

Email: mlthuy.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thương Hiền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/04/1977

Nơi sinh: Quảng Bình

Chức vụ: Phó Bí thư Chi bộ

Trình độ CM: Thạc sĩ

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: ntthien.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Lương Thị Thúy Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/5/1978

Nơi sinh: Thanh Hóa

Chức vụ: Chi ủy viên

Trình độ CM: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: lttnga.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Trí Tiến

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/05/1969

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Đảng viên

Trình độ CM: Đại Học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Điện thoại liên lạc: 01222 522 477

Email: nttien.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Huỳnh Thị Kim Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/02/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Đảng viên

Trình độ CM: Đại Học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: htknga.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

 

Họ tên: Nguyễn Mạnh Hùng

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 07/07/1979

Nơi sinh: Nghệ An

Chức vụ: Đảng viên

Trình độ CM: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: nmhung.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Thị Ngọc Anh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/05/1982

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Đảng viên

Trình độ CM: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: ntnanh.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

Họ tên: Hà Lệ Huyền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 21/4/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Đảng viên – Giáo viên

Trình độ CM: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: hlhuyen.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 tên: Phạm Thị Quỳnh Hoa

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 16/06/1976

Nơi sinh: Nghệ An

Chức vụ: Đảng viên

Trình độ CM: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: ptqhoa.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

Họ tên: Nguyễn Trần Ngọc Linh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/1992

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Đảng viên

Trình độ CM: Đại học

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: ntnlinh.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Tiến Phát

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/04/1994

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Đảng viên

Trình độ CM: Cao đẳng

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: nguyentienphat94@gmail.com

* Tổng số Đảng viên Chi bộ: 11 Đảng viên