THÔNG TIN NHÂN SỰ

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN

NHIỆM KỲ: 2017-2022

Ảnh

Thông tin cá nhân

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thương Hiền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/04/1977

Nơi sinh: Quảng Bình

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Chức vụ: Chủ tịch Công Đoàn

Email: ntthuonghien@yahoo.com.vn

 

 

Họ tên: Huỳnh Thị Kim Nga

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/02/1980

Nơi sinh: Khánh Hòa

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Chức vụ: Phó Chủ tịch Công đoàn

Email: kimnga80@gmail.com

 

Họ tên: Nguyễn Trí Tiến

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 12/05/1969

Nơi sinh: Khánh Hòa

Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam

Chức vụ: Ủy viên

Email: tntien833@gmail.com

 

Họ tên: Lê Thị Mai Tuyết

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 30/03/1979

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Ủy viên

Điện thoại di động: 0985 955 036

Email: lemaituyet1979@yahoo.com

 

Họ tên: Hoàng Mỹ Thanh Bình

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/06/1975

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Chức vụ: Ủy viên

Email: binhbinh75@gmail.com