THÔNG TIN BAN GIÁM HIỆU

Ảnh

Thông tin cá nhân

 

Họ tên: Mai Lê Thủy

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/10/1981

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Hiệu trưởng

Trình độ CM: Thạc sĩ

Trình độ chính trị: Trung cấp

Email: mlthuy.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

 

Họ tên: Nguyễn Thị Thương Hiền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 02/04/1977

Nơi sinh: Quảng Bình

Chức vụ: Phó Hiệu trưởng

Trình độ CM: Thạc sĩ

Trình độ chính trị: Sơ cấp

Email: ntthuonghien@yahoo.com.vn

BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KỲ

Ảnh

Thông tin cá nhân

 

Họ tên: Lưu Thị Minh Hồng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/10/1962

Nơi sinh: Quảng Bình

Chức vụ: Bí Thư Chi Bộ-Hiệu Trưởng

Trình độ CM: Thạc sĩ Quản Lí GD

Chuyên ngành ĐT: Sư Phạm Ngữ Văn

Trường Đào tạo: Đại Học SP Huế

Điện thoại CQ: 0583837366

Email: hongminhhg@gmail.com

Về hưu ngày: 01/10/2019

 

 

Họ tên: Trần Đăng Quang

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 20/08/1974

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức vụ: Phó Hiệu Trưởng

Trình độ CM: Đại Học

Chuyên ngành ĐT: Giáo Dục Chính Trị

Trường Đào tạo: Đại Học SP Huế

Email:

tdquang.c3hermann@khanhhoa.edu.vn

Chuyển công tác:.....