THÔNG TIN NHÂN SỰ

BỘ PHẬN BÁN TRÚ

 Ảnh

Thông tin cá nhân

Họ tên: Huỳnh Thị Hằng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/10/1964

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên phục vụ Bếp ăn

Họ tên: Phạm Thị Tuyên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/03/1988

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên phục vụ Bếp ăn

Họ tên: Võ Thị Xanh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 25/12/1973

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên phục vụ Bếp ăn

Họ tên: Mai Thị Bằng

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 15/10/1968

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên phục vụ Bếp ăn

 

Họ tên: Nguyễn Trần Ngọc Linh

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 01/01/1992

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.1

Họ tên: Nguyễn Thị Thêm

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 28/03/1989

Nơi sinh: Thái Bình

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.1

 

Họ tên: Phùng Thị Hòa

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 20/08/1976

Nơi sinh: Quảng Bình

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.2

Họ tên: Nguyễn Lê Khánh Huyền

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 04/10/1996

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.2

 

Họ tên: Hoàng Mỹ Thanh Bình

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 23/06/1975

Nơi sinh: Thừa Thiên Huế

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.3

Họ tên: Huỳnh Thị Ái Nhân

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 11/09/1999

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.3

 

Họ tên: Trần Thị Nguyên

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 27/12/1991

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.4

 

Họ tên: Trần Thị Ngân

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/09/1993

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.5

 

Họ tên: Nguyễn Tiến Phát

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 10/04/1994

Nơi sinh: Khánh Hòa

Chức danh: Nhân viên Bảo mẫu P.6