Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Trường Hermann Gmeiner Nha Trang

      

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT


 

   Số lượt truy cập

333874
Chuyên mục: HĐCM Tổ tiểu học  
Ngày đưa tin: 17/12/2013    

Công văn hướng dẫn Kiểm tra HK1

 UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số: 1750 /GD&ĐT-TH                              Nha Trang, ngày 16  tháng12 năm 2013

V/v hướng dẫn kiểm tra định kỳ

 HK1 năm học 2013-2014.

           

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trực thuộc.

 

Thực hiện Công văn số 1568/SGDĐT-GDTH ngày 12/12/2013 của Sở Giáo dục & ĐT Khánh Hòa về việc hướng dẫn kiểm tra định kỳ học kỳ 1 năm học 2013-2014 cấp tiểu học;

Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Nha Trang hướng dẫn các trường tiểu học trực thuộc tổ chức kiểm tra định kỳ học kỳ 1 năm học 2013-2014 hai môn Toán và Tiếng Việt đối với lớp 1; 2; 3; các môn Toán, Tiếng Việt, Khoa học, Lịch sử và Địa lí đối với lớp 4; 5 và môn Tiếng Anh như sau:

1. Thời gian tổ chức kiểm tra theo tiến độ thực hiện chương trình các môn học.

2. Nội dung ra đề cần bám sát yêu cầu chuẩn kiến thức, kĩ năng, các văn bản hướng dẫn kiểm tra trong những năm học trước và tham khảo tài liệu “Đề kiểm tra học kì cấp tiểu học” từ lớp 1 đến lớp 5 do Bộ Giáo dục và Đào tạo biên soạn, lưu ý  không ra đề kiểm tra những nội dung đã điều chỉnh dạy học các môn học.

3. Các trường cần tổ chức coi và chấm kiểm tra thật nghiêm túc, các giáo viên chủ nhiệm giáo dục học sinh ý thức trung thực trong kiểm tra, giáo viên coi kiểm tra không để học sinh quay cóp, trao đổi trong khi làm bài kiểm tra, tuy nhiên cần tránh tạo tâm lí căng thẳng trong học sinh khi tiến hành kiểm tra. Việc tổ chức kiểm tra phải đảm bảo yêu cầu công bằng và khách quan, phản ánh đúng thực chất trình độ học tập của học sinh. Lưu ý đối với lớp 1, bài kiểm tra học kì đánh giá bằng nhận xét, không cho điểm.

4. Đối với môn Tiếng Anh, việc tổ chức kiểm tra đánh giá thực hiện theo công văn số 1603/SGDĐT-GDTH ngày 06 tháng 12 năm 2012 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn kiểm tra đánh giá môn Tiếng Anh lớp 3, lớp 4, lớp 5 học kì 1 năm học 2012-2013.        

 Sau kiểm tra, nhà trường và các giáo viên tự đánh giá chất lượng dạy - học, qua đó có các biện pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, đặc biệt là giúp đỡ học sinh yếu trong học kì 2 để khắc phục tình trạng lưu ban hoặc ngồi nhầm lớp ở năm học sau.

Phòng Giáo dục & Đào tạo thành phố Nha Trang yêu cầu các trường tiểu học trực thuộc triển khai và thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.

Nơi nhận:                                                                                    KT.TRƯỞNG PHÒNG

- Như trên;                                                                                   PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

- Lưu: VT, TH.                                                                                 (Đã ký)

                                                                                                                Cao Đình Trung


Các tin khác :
   TÌM KIẾM THÔNG TIN

Ảnh hoạt động 

 TIN VẮN

HAPPY NEW YEAR

 

 

 

MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC MỘT VÀI HÌNH ẢNH QUA CÁC NĂM HỌC

 

 
Bản quyền thuộc Trường PTTH Hermann Gmeiner NT
Điện thoại : (058)3837366- (058)3541040 Email : c3hermann@khanhhoa.edu.vn  PSC:(08)22171381